top of page

Ochrana osobných údajov

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej len „NARIADENIE“) a zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „ZÁKON č.18/2018“) nadobudli účinnosť dňa 25.5.2018.

Nariadenie je priamo uplatniteľné v právnom poriadku Slovenskej republiky, teda sa stalo priamo súčasťou slovenského právneho poriadku a priamo ukladá subjektom práva a povinnosti, ktoré je potrebné, aby subjekty dodržiavali.

Zákon č. 18/2018 Z. z. je výsledkom zosúladenia slovenskej národnej legislatívy s nariadením a súčasne sa ním upravujú niektoré oblasti, ktoré nariadenie členským štátom priamo určilo alebo ho umožnilo upraviť s prihliadnutím na národnú legislatívu.

Všetky osobné údaje, musia byť spracúvané v rámci RPmal s.r.o v súlade s vyššie citovanými predpismi na ochranu osobných údajov – Nariadenie, Zákon č. 18/2018 Z. z. a ostatné predpisy a dokumenty (osobitné zákony, vnútorné predpisy, zmluvné vzťahy a pod.), ktoré spresňujú spracúvanie osobných údajov.

bottom of page